Menaxher i Zyres, Arkitekt, Elektro Serviser (2), Punëtor Teknik për Ftohje/Klimatizim (2), Praktikant në Servis (2)

Horeca L.L.C. në Prishtinë shpallë konkurs për pozitat:

Menaxher i zyres (1), Arkitekt (1), Elektro serviser (2), Punëtor Teknik për ftohje/klimatizim (2) dhe Praktikant në Servis(2)

Pozita: Menaxher i zyres

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Planifikon, drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes;
 • Implementon në mënyrë të sukseshme strategjinë e shitjes;
 • Koordinon dhe organizon punët e përditshme sipas prioriteteve kohore;
 • Të mbështesë dhe të orientoj stafin gjatë përmbushjes së detyrave të tyre ditore;
 • Zhvillimi dhe ruajtja e marrdhënieve me klientë;
 • Njohje e mirë e tregut dhe studim i konkurrencës;
 • Raporton sipas kërkesës dhe standardeve të raportimit;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë të përfunduar studimet Bachelor;
 • Aftësi të mira organzitave dhe negociuese;
 • Njohuri të mira të përdorimit të paketës office;
 • Njohuri të shkëlqyer të gjuhës angleze;
 • Eksperiencë pune të ngjashme;
 • Posedimi i patent-shoferit (kategoria B).

Pozita: Arkitetkt

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të realizojë projektet për të permbushur nevojat dhe kërkesat e klientit;
 • Të japë sygjerime në ndihmë të klientëve;
 • Të marrë pësipër pergjegjësitë për të gjitha aspektet e projektimit dhe zhvillimit të projektit brenda afateve;
 • Të përcjellë projektet në teren sipas nevojave deri në realizimin përfundimtar tek klienti.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Njohuri të programeve për projektim, dizajnim (AutoCad, ArchiCad, Lumion ose të ngjashëm) dhe Microsoft Office;
 • Të ketë shkathtësi analitike dhe planifikuese;
 • Aftësi për të koordinuar punën dhe projektet përkatëse;
 • Aftësi për të punuar në grup;
 • Njohuri të gjuhës angleze (e domosdoshme);
 • Të posedoj patent shofer (kategoria B, e domosdoshme).

Pozita: Elektro serviser (2), Punëtor Teknik për ftohje/klimatizim (2) dhe Praktikant në Servis (2)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bashkëpunon me ekipin e kompanisë për të realizuar detyrat që i caktohen;
 • Viziton pikat sipas planit operativ;
 • Kontrollimi dhe servisimi i pajisjeve (pajisje industriale);
 • Mirëmbajtja e pajisjeve të klientëve të kompanisë;
 • Montimi dhe demontimi i pajisjeve sipas kërkesës së përgjegjësit të servisit.

Kualifikimet:

 • Kandidati duhet të ketë njohuri profesionale me veglat elektrike, pajisjet, rrymën dhe hidraulikën;
 • Kandidati duhet të ketë të përfunduar të paktën shkollën e mesme;
 • Përvojë pune në lëminë e servisimeve të paisjeve/stabilimenteve ftohëse (frigorifer, friz etj.); 
 • Menaxhim shumë të mirë të kohës, orar fleksibil dhe gatishmëri për punë;
 • Kandidati duhet të jetë i përgjegjshëm dhe të ketë sjellje profesionale ndaj klientëve;
 • Kandidati duhet të posedoj patent shofer (kategoria B).

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV-në në email info@horecaks.com 

Menaxher i Zyres, Arkitekt, Elektro Serviser (2), Punëtor Teknik për Ftohje/Klimatizim (2), Praktikant në Servis (2)

Image
Image

Gjej shpallje të ngjashme